více než softwarová řešení

Podnikové informační systémy (ERP)


INFORMAČNÍ​ SYSTÉMY (ERP)

Společnost PROMA dlouhodobě vyvíjí a implementuje informační systémy pokrývající celé oblasti řízení velkého i středního podniku, případně i úplně malé firmy. Nechte si poradit od profesionálů, jak postavit Váš ERP-systém založený na tradici a know-how s více než 20-letými zkušenostmi jeho autorů. Nabídku lze připravit z modulů systému BCS, který nejen zajišťuje dokonalou evidenci a další zpracován dat, ale pomůže i efektivně řídit a kontrolovat Vaše procesy (odtud označení Business Control System). Lze zajistit i pronájem softwaru přinášející výhody těm, kdo mají zájem nejdříve zjistit, zda jim řešení vyhovuje. Licence může být první měsíc zapůjčena zdarma, následně s vámi mohou být sjednány podmínky na další pronájem, přičemž jsou již garantovány další průběžné aktualizace software a přístup k novinkám.

BCS – jádro a administrace syst​ému

 • SBA - Správa systému (Systémové prostředí tabulek databáze SQL, Základní formuláře a sestavy, Konfigurace uživatele, Správa přístupů a oprávnění)
 • ORG - Správa organizace (Adresář, Střediska, Pracovníci, Kmenové a uživatelské číselníky)
 • RPT – Reportovací systém (náhledy, tisky, PDF, XLS… administrace formulářů a sestav)
 • MON – Bezpečnostní monitoring (využívání a zatěžování systému, logování, autentifikace)

BCS – aplikace vyspělého ekon​omického systému

 • VYF – Vydané faktury  (Deník vydaných faktur, Přehledy pohledávek a úhrad, Opravné položky k pohledávkám)
 • DOF – Přijaté faktury (Evidence a schvalovaní došlých faktur, Tisk krycího listu k faktuře, Automatizovaná předkontace, Deník přijatých faktur, Přehledy závazků a úhrad)
 • BAN – Bankovní výpisy (Evidence bankovních výpisů, Úhrady-párování s doklady pohledávek a závazků, Automatizovaná předkontace, Internetové bankovnictví)
 • POK – Pokladní operace (Vystavování a tisk pokladních dokladů, Automatizovaná předkontace, Úhrady-párování s doklady pohledávek a závazků, Pokladní kniha)
 • PEN – Penalizační faktury (Přijaté penalizační faktury, Vydané penalizační faktury)
 • ZAL – Zálohy (Úhrady záloh, Likvidace záloh, Zůstatky záloh, Odečtené zálohy)
 • OST – Ostatní doklady (Evidence a schvalování ostatních dokladů, Kontace, Úhrady)
 • UCE – Účetnictví (Účetní rozvrh a druhy účetních dokladů, Účetní období deníku, Účetní doklady, Převzetí účetních záznamů z analytických evidencí, Tisk účetního dokladu (sborníku), DPH, Obratová předvaha, Hlavní kniha, Uzávěrka)
 • MAJ – Evidence majetku (Pohyby drobného/investičního majetku, Přejímací řízení, Vyřazení, Kontace, Odpisy, Tisk protokolu o zařazení, hlášení přebytečného majetku a protokolu o vyřazení majetku)
 • ROZ – Plán a čerpání rozpočtu (využití též pro rozpočtové organizace, možnost účtování na činnosti, paragrafy a položky rozpočtu)
 • VYK – Výkazy (Definice, export a import struktur základních výkazů, Výpočet a variantní tisk výkazů pro zadané období, Tisk výkazů včetně detailů)

BCS – efektivní správa ​dokumentů DMS

 • DMS – Dokumentační systém (Evidence, skenování a přiřazování dokladů a dokumentů – propojení nestrukturovaného obsahu do jednotné struktury a dle přiřazených rolí, přístup z libovolných aplikací BCS, integrace s MS Office, MS Windows)
 • SML – Evidence smluv (typické využití pro odběratelské a dodavatelské smlouvy)
 • OBJ – Evidence objednávek (typické využití pro evidenci přijatých objednávek, případně jiných dokumentů obchodních vztahů)
 • EVI – Evidence (ostatních) písemností (dle charakteru dokumentů a vazeb na procesy schvalování, příp. dalšího zpracování)

BCS – řešení obchodních vztahů (CRM, SRM)

 • ADR – Správa adresáře organizací (kontakty, účty, správa komunikace)
 • CRM – Řízení vztahů se zákazníky (poptávky, nabídky, historie obchodních případů, poprodejní podpora a spolupráce…)
 • SRM – Řízení nákupního procesu (kvalifikace dodavatelů, schvalování nákupu, hodnocení dodávek, reklamace)
 • SML – Evidence smluv (odběratelské, dodavatelské – včetně vystavování)
 • OBJ – Evidence objednávek (odběratelské, dodavatelské – včetně vystavování)
 • ZAK – Řízení zakázek (technicko-obchodní a termínová specifikace zakázek, potvrzování zakázek, sledování průběhu)
 • EXP – Řízení expedice (příprava a realizace dodávek, dodací listy, balicí listy, doprava)
 • SKL – Prodejní sklad (využití pro obchodní organizace)
 • FAK – Vystavování faktur (vystavování a tisk zálohových a vyúčtovacích faktur: tuzemsko/zahraničí, daňové/nedaňové, ruční/vazební - ze zakázek/skladu/expedice, položky faktur s vazbou na katalog/ceník)
 • PEN – Penalizační faktury (Přijaté penalizační faktury, Vydané penalizační faktury)
 • ZAL – Zálohy (Úhrady záloh, Likvidace záloh, Zůstatky záloh, Odečtené zálohy)
 • EVI – Evidence písemností (uznání závazků)
 • CES – Cestování příkazy

BCS – logistika výrobních procesů

 • TPV – Technická příprava výroby  (konstrukce - kusovníky, technologie – operace postupů, změnové řízení výrobku)
 • TOS -  technická a termínová specifikace výrobní zakázky
 • ERD – Evidenční rozpiska dílů (rozdělení zakázek na části – pro spec.zakázkovou výrobu)
 • GNT – Plánování BCS-Gantt (integrace struktury a aktivního grafu, simulace, automatizované funkce pro plánování, vykazování práce – zákaznické úpravy)
 • SPV – Sledování průběhu výroby (odhlašování operací, speciální úpravy pro slévárenství, příp. jiné evidence dle charakteru výroby)
 • CON  - Kalkulace a controlling zakázek
 • MTZ – Skladové hospodaření a optimalizace výdeje materiálu (např. pro hutní materiál)
 • NAR – Hospodaření nářadím včetně využívání čárového kódu (samostatná aplikace)

BCS – řízení a manažerské nadstavby (BI)

 • PER – Personalistika a řízení úkolů (střediska, evidence a hierarchie pracovníků, pracovní náplně s vazbou na postupové diagramy procesů, činnosti, úkoly a jejich plnění)
 • CES – Cestovní příkazy (schvalování a vyúčtování pracovních cest, správa vozidel)
 • FIN – Finanční analýza (EBIT, ukazatele rentability: ROE, ROA, ROCE, ROS, ROC, LOAD, ukazatele zadluženosti, ukazatele likvidity, ukazatele aktivity)
 • RPT – Reporting BI (Businness inteligence): historické, současné a prediktivní zobrazení obchodních operací, možnost speciálních sestav a rozborů na míru (metoda ABC, TOP, doby obratu, další poměrové ukazatele…), integrace s MS Office, MS Windows

Výhody a zabezpečení systému BCS:

 • každý záznam v databázové tabulce nese informace o vzniku (vytvořil, okamžik záznamu)
 • po uložení změny a u vybraných operací je generována do logu historie s popisem změn
 • záznamy mohou být považovány za platné až v okamžiku jejich potvrzení příp. vystavení (řešeno případ od případu pomocí samostatných funkcí), následná změna je zablokována
 • zpětné kroky (pokud jsou na speciální práva dovolené) jsou zabezpečené zrušením všech vazeb (celé transakce)
 • přístupová práva na jednotlivé standardní operace (editace / prohlížení), funkce a výstupy (spustit / nespustit) lze seskupovat do uživatelských rolí
 • systém strukturování umožňuje libovolný stupeň agregace
 • hierarchická závislost (přebírání údajů vyššího a nižšího dokladu)
 • jednotný systém číslování dokladů podle nastavení číselných řad, jednotný systém účetních kontací a evidence DPH, jednotné vazby na podnikovou organizační strukturu a další číselníky
 • každý záznam je při uložení kontrolován na správnost a úplnost vyplnění povinných dat, podle práva zápisu do číselníků je možné souběžně s pořizováním záznamu do prvotní evidence doplňovat i příslušné záznamy do vyvolaných číselníků, resp. vazebních seznamů (např. adresáře organizací, katalogu apod.)
 • oprávnění na práci s jednotlivými typy dokladů (uživatelské role) je nutné uživatelům předem přiřadit a to s ohledem na procesní toky ve firmě
 • druhy vazeb mezi doklady (procesní, informativní, funkční)