více než softwarová řešení

Speciální aplikace


Oborová řešení, projekty a aplikace na zakázku

Na základě více než 20 let zkušeností společnost PROMA připravuje oborová řešení na bázi ekonomického informačního systému BCS s moderními aplikacemi klient/server s možností řešit individuální potřeby zakázníkovi na míru.

Ekonomický informační systém BCS-FORESTER

Oborové řešení pro lesnictví BCS Forester je aplikací umožňující účtování na střediska, úseky, výkony a podvýkony s přímým propojením na program LHE Výroba 3000 od firmy Itersoft s.r.o. Umožňuje sledovat dlouhou historii údajů při pěstovní lesa (hledisko decénia), provádět rozbory nákladů s porovnáním k tržbám za těžbu dřeva, zpracovávat výkazy i finanční analýzu - to vše nad vysokým komfortem ekonomických modulů (Pohledávky - Závazky - Banka - Pokladna - Účetní deník - Výkazy - Majetek - Sklady - Smlouvy - Oběh dokumentů ...).

Plánování BCS-G​antt

Chcete prosperovat a růst tím, že kvalitním a efektivním řízením svých činností zkrátíte vyřizovací lhůty a včas budete plnit, co slíbíte zákazníkům? Můžeme pro Vás na základě prototypového řešení připravit plánovací nástroj BCS-Gantt.

Pilíře jeho úspěchu lze spatřovat ve vlastnostech:

  • integrace struktury a aktivního grafu, přehlednost
  • snadné ovládání, úspora času při pořizování dat
  • simulace, automatizované funkce pro plánování
  • nový styl řízení procesů a vykazování práce

Řešení obchodních vztahů (SRM, CRM)

Pro řešení obchodních vztahů napomáhají funkce systému BCS integrované do procesů nákupu i prodeje (označované jako Supplier Relationship Management pro dodavatele a Customer Relationship Management pro odběratele)

Manažerské nadstavby (BI), finanční analýza

Nejnovějšími trendy ve vývoji jsou manažerské nadstavby, které se svými vlastnostmi blíží systémům označovaných jako Business Intelligence. Ty dokáží zpracovat data často i z různých zdrojů, které má podnik k dispozici – a to tak, aby se daly získat podklady nutné pro strategická rozhodnutí. Častým požadavkem je komplexně popsat a sledovat výkonnost organizace, získat informace pro klíčová rozhodnutí a lépe poznat své zákazníky a jejich chování. Velmi důležité je rovněž využití Business Intelligence k identifikaci a následné úspoře nákladů. Takto lze dle studií ušetřit až pětinu nákladů. Jedním z podkladů mohou být i výstupy finanční analýzy v rámci výkaznictví BCS.

Generátor SBA

Společnost PROMA vyvinula vlastní metodiku a metagenerátor aplikací Speeding Business Application. V rámci tohoto projektu výzkumu a vývoje zjednodušila na maximální míru postup při vývoji databázových aplikací, které splňují současné požadavky na moderní  systémy.